•  
  •  
  • آخرين اطلاعات مربوط به ٠١/٠٥/١٣٩٣ ساعت: ١٣:٤٥

اختیار مخابرات ٣١٠  ٢٢    ٣بیمه اتکایی ایرانیان  ١,٥٠٠    ١٠٠سرمايه گذاري نفت  ٢,٠٠٥    ١١٣پتروشيمي اميركبير  ٤,٦٩٩    ٢٥٣فروشگاه ديوكس  ١,٨٢٧    ٩٦تسهيلات مسكن خرداد ٩٣  ٩٥٠,٢٩١    ٤٨,٦٥٥قند چهار محال  ٣,٥٩٥    ١٧٢ایرانول  ١١,٩٠٩    ٥٦٧بانك گردشگري  ١,٦٨٦    ٨٠گسترش تجارت ایرانیان  ١,٠٠٦    ٤٧تکادو  ٣,١٨٩    ١٤٢کارخانجات صنعتی آزمایش  ٦٩٠    ٢٩سيمان اردبيل  ١٥,١٨٨    ٦٠٧دارو ابوريحان  ١٧,٤٧٣    ٦٩٨املاح ايران  ١٠,١١٥    ٤٠٤داملران  ٩,٤٤٥    ٣٧٧داروسازي اسوه  ١٠,١٢٥    ٤٠٤داروسازي امين  ١٠,٥٠٨    ٤١٩گروه صنايع بهشهر  ٢,٠٠٧    ٨٠كشتيراني ايران  ٤,٢٤١    ١٦٩

افزايش
كاهش
عرضه
تقاضا
شركت قيمت تغيير درصد
اختیار مخابرا... ٢٢ ٣ ١٥.٧٩
بیمه اتکایی ا... ١,٥٠٠ ١٠٠ ٧.١٤
سرمايه گذاري نفت ٢,٠٠٥ ١١٣ ٥.٩٧
پتروشيمي امير... ٤,٦٩٩ ٢٥٣ ٥.٦٩
فروشگاه ديوكس ١,٨٢٧ ٩٦ ٥.٥٥
تسهيلات مسكن ... ٩٥٠,٢٩١ ٤٨,٦٥٥ ٥.٤
قند چهار محال ٣,٥٩٥ ١٧٢ ٥.٠٢
ایرانول ١١,٩٠٩ ٥٦٧ ٥
بانك گردشگري ١,٦٨٦ ٨٠ ٤.٩٨
گسترش تجارت ا... ١,٠٠٦ ٤٧ ٤.٩
فلزات رنگین
ارز
سکه
عنوان قیمت تغییرات
روي ٢,٣٧٠ ٦٤
آلومينيوم ١,٩٥٠ (٣٠)
مس ٧,٠٦٠ ٧١
قلع ٢٢,١٠٥ (٥٠)
سرب ٢,٢٠٦ ٣٢
نيكل ١٨,٩٢٥ ٢٠٠
شاخص های جهانی
انرژی
سایر
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,١٣٧ ٠
FTSE 100 ٦,٧٢٨ ٠
Nikkei ١٥,٣٧٣ ٠
S&P 500 ١,٩٧٣ ٠
Dow Jones ١,٩٧٣ ٠
كل
مالي
صنعت
اصلي
فرعي
ارزش: ٧٤,٨٤١.٦ تغييرات: ٣١٥.٥  
You need to upgrade your Flash Player
اخبار بازار سرمایه
اخبار
اطلاعیه های بازار
اطلاعیه مجامع
فرم پذيره نويسي
تحليل
گزارش
مقالات
پژواك
ورود به بخش عضویت
سبدگردانی
Online Trading
سایتهای مرتبط